REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

aktualizováno 16.7.2014: Seznam perzekvovaných osob Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Zde je seznam perzekvovaných zaměstnanců, duchovních a laiků Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Tento seznam je zatím neúplný a bude průběžně doplňován. Pomoc čtenářů je velmi vítaná. (Datum poslední úpravy: 16.7.2014)


Na serveru www.pravoslavnacirkev.cz se dodatečně objevil pokus o vysvětlení, že tento seznam je nepravdivý, protože vše bylo údajně učiněno legálně. Tento text byl napsán dne 02-04-2014, čili jeden den po zveřejnění stanoviska Ekumenického patriarchátu, který prohlásil lednové volby metropolity za nekanonické s dodatkem, že všechna učiněná rozhodnutí v místní církvi jsou také neuznávaná a nekanonická. Vysvětlení jsou proto v rozporu se stanoviskem Ekum. patriarchátu. Stále se uvádí údajná provinění postižených osob tím, že nečetli jméno vladyky Rastislava a neuznávali ho metropolitou a tím se vlastně drželi stanoviska Ekumenického patriarchátu. Mezi další pokusy o vysvětlení "správnosti propuštění" je také argumentace, že osoby propuštěné z Prahy byly propuštěné jen z technického důvodu přesídlení některých výkonných funkci na Slovensko z důvodu přemístění metropolie do Prešova. Jenže k těmto propouštění docházelo již na jaře 2013 a volby prešovského metropolity (které Ekum. patriarchát neuznává) byly provedeny až 9 měsíců potom v lednu 2014! Zveřejněné vysvětlení tedy nechtěně dokazuje, že plán výměny vedení církve, který místní církev dovedl do izolace před pravoslavným světem, je staršího data.


V Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku již 15 měsíců probíhá výměna lidí nejen na vedoucích postech ústředí církve, ale i na postech tajemníků různých odborů a také ostatních zaměstnanců církve jako například žalmistů. Dochází k šikaně, ostrakizaci, vyhrožování, snižování platů a jsou podávána trestní oznámení na Policii ČR. Propouštění nejsou s postiženými osobami projednána na eparchialní radě ani církevním soudem. Postižené osoby jsou před ostatními členy církve záměrně označovány jako agresívní podivná a destruktivní individua z vlastních řad, před kterými se musí ostatní členové církve chránit. Kromě toho jsou vybraní zaměstnanci církve a dokonce i věřící z blízkého okolí perzekvovaných osob zváni na různé výslechy týkající se podaných obvinění. Podobná situace se děje nejen v české ale i ve slovenské části místní pravoslavné církve.

 

období duben 2013 - leden 2014, správce archim. Marek Krupica

laici

 • Berta Mišková, ekonomka ústředí metropolitní rady. Propuštěna.
 • Naděžda Kostelecká, osobní tajemnice metropolity. Propuštěna.
 • Helena Nováková, sekretářka ústředí metropolitní rady a žalmistka. Propuštěna. 
 • Kateřina Mastíková, tajemnice pro práci s mládeží. Propuštěna. 
 • Ondřej Chrást, tajemník pro zahraničí a ekumenické vztahy Ústředí metropolitní rady. Propuštěn.
 • Taťána Střelcová, účetní ústředí metropolitní rady. Propuštěna.
 • Irina Spurná, žalmistka. Propuštěna.

duchovní

 • mitr. prot. Jan Novák, kancléř ústředí metropolitní rady. Propuštěn.
 • igumen Evžen (Freimann). Propuštěn a prohlášen za laika.
 • igumen Sáva (Atanasov). Propuštěn.
 • igumen Kosma (Büchl). Propuštěn.
 • igumen Izajáš (Slaninka). Přeložen a odvolán z místa igumena.
 • jer. Jan Beránek. Přeložen.
 • mitr. prot. Jan Polanský. Podána žaloba na údajné zcizení církevního majetku.
 • jer. Pavel Samotovka. Propuštěn, podána žaloba na údajné zcizení církevního majetku.
 • jer. Vladimír Spurný. Jeho farnost v Hořovičkách zrušena (tradiční volyňská farnost), nebylo dovoleno sloužit ani vánoční bohoslužby.
 • jer. Mykola Popovyč. Zrušena jeho farnost v Chebu, odešel.
 • mitr. prot. Mykola Ončulenko. Návrh na propuštění a zrušení jeho farnosti v České Lípě. Nyní se situace uklidnila. 

 

období leden 2014 - červenec 2014, samozvaný arcibiskup Jáchym

laici

 • Alena Kojzarová, právník vl. Simeona. Podána stížnost kontrolnímu orgánu Advokátní komory ČR za její údajně nedůstojné chování, hlasitý a hrubý projev a neoprávněnou přítomnost při zasedání Synodu dne 9.12.2013. Stížnost podali vl. Jáchym, vl. Rastislav, vl. Juraj a archim. Marek Krupica, kteří na tomto zasedání 9.12.2013 učinili pokus odvolat vl. Simeona z místa metropolitního správce. 

duchovní

 • Jer. Pavel Samotovka z Milovic. Podle jakýchsi množících se stížností a jakýmsi blíže neurčeným svévolným aktivitám zákaz kněžských úkonů a reprezentace Jáchymovy církve až do odvolání.
 • Mitr. prot. Jan Polanský s manželkou, zbaven funkce, degradován a propuštěn. Učiněn pokus o obsazení chrámu sv. Anny v Plzni a dosazení nového správce.
 • Igumena Alexie v monastýru Zesnutí Přesvaté Bohorodice ve Vilémově. Zbavena funkce z důvodu údajné neposlušnosti Rastislavově, Jurajově a Jáchymově Synodu a nahrazena s. Kateřinou jako výsledek vzpoury Jáchymovi loajálních rumunských monašek proti své igumence.
 • Odvolána rada církevní obce Praha-3, Olšany, členové rady nahrazeni loajálními osobami, duchovním správcem jmenován o. Ernest Rapcun.
 • jer. Jan Beránek, účastník cesty vladyky Simeona na Ekumenický patriarchát do Cařihradu na návštěvu patriarchy Bartoloměje ve dnech 28.2.2014 - 2.3.2014. Nejprve zákaz sloužit bez udání důvodu a potom o. Červinským propuštěn. Dne 5.4.2014 jer. Beránek v Těšově za přítomnosti vl. Kryštofa požádal vl. Jáchyma o odpuštění a snětí zákazu služby, čemuž vladyka Jáchym na místě vyhověl.
 • archim. Izajáš (Slaninka), účastník cesty vladyky Simeona na Ekumenický patriarchát do Cařihradu na návštěvu patriarchy Bartoloměje ve dnech 28.2.2014 - 2.3.2014. Odvolán ze všech funkcí, zákaz sloužit za údajné nekanonické chování.
 • jer. Roman Mastík, duchovní správce v Aši. Propuštěn a tradiční volyňská farnost se ruší. 
 • arcibiskup Simeon odvolán z Olomoucko-Brněnské eparchie za údajné neplnění biskupských povinností, neposlušnost vladykovi Rastislavovi a další údajné přestupky proti Rastislavově a Jáchymově vedení.
 • Zrušena církevní obec Rakovník.
 • Zrušena církevní obec Hořovičky.
 • Zrušena církevní obec Kryry.
 • Zrušena církevní obec Dřísy.
 • Zrušena církevní obec Aš.
 • Odvolána rada církevní obce Most, členové rady budou nahrazeni loajálními osobami.
 • Zrušena řecká církevní obec v Ostravě. Dodatečně zdůvodněno údajnou "kontrolní zprávou" otce Popova (podrobněji v samostatném článku).

dále se projednává 

 • Návrh o. Jáchyma postupně jednoho po druhém přinutit duchovní Pražské eparchie k podpisu prohlášení, že potvrzují a uznávají Jáchyma ve funkci pražského arcibiskupa. Tímto nátlakem se o. Jáchym snaží vyhnout tajné volbě na Eparchiálním shromáždění, kterou po něm požaduje Ministerstvo kultury ČR jako podmínku jeho uznání (tento dopis, kde se o tom píše, byl před věřícími utajován a psali jsme o něm zde).
 • Návrh o. Jáchyma předložený rozšířenému Synodu v Prešově zbavit funkce a laicizovat o. Jozefa Fejsáka z Brna a o. Jana Baudiše z Jihlavy. Návrh zatím nebyl podpořen většinou hlasů.
 • Personální audit (kontrola hospodaření) a další "reorganizace" církve a církevních obcí podle odborných metod manažerského řízení firem, aby se našly důvody k dalšímu propouštění.
 • ...