REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Tisková zpráva olomoucko-brněnské eparchie

Tisková zpráva olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích k situaci v Pravoslavné církvi a odmítnutí nedůvodného trestního oznámení na pana ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Olomouc, 26. října 2014.

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku s hlubokým zármutkem a lítostí prožívá již více než rok krizi od doby, kdy v dubnu 2013 rezignoval metropolita Kryštof (vlastním jménem Radim Pulec), který byl hlavou naší místní pravoslavné církve.

Jeho rezignací po mediálním skandálu se v naší církvi objevily zájmové skupiny, které namísto křesťanského a sociálního poslání církve uplatnily své vlastní zájmy, které tak narušily práci ve prospěch našich věřících a společnosti. Odklonění se od naplňování spasitelného poslání, které se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony, jakož i rozhodnutími vlastních sněmů, tak v minulosti vedlo k nerespektování a porušování vnitřních předpisů: naší ústavy i starobylých, více než tisíc let platných posvátných kánonů a apoštolských pravidel pravoslavné církve.

Tato skutečnost se projevuje nejednotou uvnitř církve bránící řádnému fungování správních i výkonných orgánů. Ve spojitosti s účelovými výklady vybraných pasáží a zamlčováním jiných částí církevního i světského práva došlo k zápisu statutárního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, kterým se stal kněz ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D.

To bylo bezprecedentní porušení nejen církevní tradice, ale i základních dokumentů církve, které upravují vztah mezi církví a českým státem, kdy se kněz stává být nadřazen dvěma biskupským stolcům. Současně došlo k pokusům o sesazení vladyky Simeona, nejprve z místa metropolitního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a potom také sesazení z místa arcibiskupa olomoucko-brněnské eparchie.

S radostnou nadějí tak vítáme rozhodnutí odborného přezkumného řízení Ministerstva kultury ČR ze dne 21. 10. 2014, které jako registrační orgán všech českých církví a náboženských společností, po předchozím důkladném a dlouhodobém prozkoumání veškerých událostí v Pravoslavné církvi provedlo výmaz dosavadního nelegitimního zástupce Pravoslavné církve v českých zemích ThDr. Marka Krupici, Th.D. nad zápisem kterého, coby statutárního zástupce PC v ČZ, se již od počátku vznášely otazníky a jehož oprávněnost byla zpochybňována. Obnovilo také v rejstříku zápis vladyky Simeona (vlastním jménem ThDr. Radivoje Jakovljeviče) na katedru olomoucko-brněnské eparchie (biskupství).

V této souvislosti se důrazně distancujeme od jednání ThDr. Martina Marka Krupici, Th.D., který podal v pátek 24. 10. 2014 trestní oznámení na pana ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, kterého viní z problémů, jimž bude místní pravoslavná církev v příštích měsících čelit, zejména pak nevyplacení finančních náhrad (cca 40 milionů korun ročně po dobu 30 let) v rámci tzv. církevních restitucí. Snaha výše jmenovaného není většinovým názorem členů naší církve a významně poškozuje jméno Pravoslavné církve v českých zemích. Současně tento postup považujeme za účelovou snahu k dosažení vlastních zájmů. Postup Ministerstva kultury nebyl zasahováním do vnitřních věcí církve, jak argumentuje ThDr. Martin Marek Krupica, Th.D., ale nutným krokem, protože Ministerstvo kultury musí dbát na dodržování zákonů České republiky a také na dodržování vlastních zákonů církví, na základě kterých se tyto církve u českého státu registrují.

Oproti tomu vítáme možnost ustanovení opatrovníka celé Pravoslavné církve v českých zemích, který by legitimně a dle práva dovedl celou církev k řádným volbám nového vedení. Vladyka Simeon v tuto chvíli zůstává jediným kanonickým arcibiskupem Pravoslavné církve v českých zemích. Proto bude pravoslavná církev navrhovat jako dočasného opatrovníka jeho samotného, tak jak mělo být učiněno od počátku.

Arcibiskup Simeon je mezinárodní většinou autokefálních pravoslavných církví světa uznáván jako dočasná hlava Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Vladyku Simeona uznává jedenáct z celkových čtrnácti světových autokefálních (samostatných) pravoslavných církví včetně naší mateřské (zakladatelské) církve, kterou je Cařihradský patriarchát, odkud k nám před dvanácti stoletími přišli soluňští bratři, svatý Cyril a svatý Metoděj. Cařihradský patriarchát, který je první mezi rovnými mezi všemi pravoslavnými církvemi světa, zcela jednoznačně podporuje vladyku Simeona jako dočasnou hlavu naší místní církve, jako takzvaného metropolitního správce čili místodržitele (latinsky locum tenens, řecky τοποτηρητής = topotiritís).

Vladyka Simeon věří, že více než rok trvající spory a nevraživost v Pravoslavné církvi brzy skončí a ta bude moci opět, jak bylo jejím zvykem, být neodmyslitelnou součástí české občanské společnosti a České republiky, jejíž základy pomáhala budovat od dob první Československé republiky.

Se schválením vladyky Simeona, arcibiskupa Olomoucko-brněnského Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku,

Mgr. Ondřej Chrást
mediální poradce vladyky Simeona
 
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
tiskový mluvčí vladyky Simeona