REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Zápis z jednání v Cařihradu z ledna 2016

Vážení členové Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, před rokem proběhlo jednání v Cařihradu, které je označováno za definitivní konec krize ve vaší místní církvi. Jeden rok je dostatečná doba k tomu, aby zde mohl být zveřejněn v českém překladu a také v originále. Navazuji tím na tento slib, který jsem Vám dal v březnu 2015.

V úctě Vás zdraví doc. Ing. Vojtěch Merunka. Ph.D.


 

PRAKTIKON
(zápis z jednání)

12. a 13. ledna 2016 na Patriarchátu pod předsednictvím Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity pergamského Jana a za účasti Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity silivrijského Maxima a archimandrity Bartoloměje (Samarase), generálního tajemníka Posvátného Synodu, probíhala zasedání zvláštní komise, jež se na pokyn Synodu setkala nejprve s každou zvlášť a následně s oběma zmocněnými delegacemi protiřečících si stran Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vedenými Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem pražským Michalem (poznámka překladatele: zde a všude dále překládáme tituly podle československých zvyklostí, které se od řeckého originálu liší, protože v Řecku je hlava místní církve «arcibiskup» a každý sídelní biskup je «metropolita»),  zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti arcibiskupa olomoucko-brněnského Simeona, a Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem michalovsko-košickým Jiřím, zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti arcibiskupa prešovského Rastislava. Cílem zasedání bylo hledání řešení trápícího tuto církev k problému uznání dříve proběhlého zvolení Jeho Vysokopřeosvícenosti Rastislava jejím metropolitou, které ze známých kanonických důvodů nebylo uznáno Ekumenickým Patriarchátem a dalšími Pravoslavnými Církvemi, jakož ani první ze jmenovaných protiřečících si stran, která o tom zpravila Ekumenický Patriarchát.

Po výměně názorů mezi Patriarší komisí a výše jmenovanými delegacemi bylo přijato řešení, že na základě ikonomie (poznámka překladatele: tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů) je uznání volby Jeho Vysokopřeosvícenosti arcibiskupa prešovského Rastislava primasem této církve možné pouze v případě splnění níže uvedených podmínek:

1.
(v originále se čísluje řeckými písmeny α,β,γ...)

Jeho Vysokopřeosvícenost arcibiskup prešovský Rastislav veřejně požádá o odpuštění za nepřístojné a urážlivé výroky, které pronesl rovněž veřejně, proti Ekumenickému Patriarchátu – Matce Církvi Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, od které získala křesťanskou víru, a proti ctihodné osobě Ekumenického Patriarchy a řecky mluvícím Pravoslavným církvím.

2.

Obě protiřečící si strany Církve v českých zemích a na Slovensku považují za platný pouze Patriarší a Synodální Tomos vydaný v roce 1998 Ekumenickým Patriarchátem, týkající se vyhlášení a požehnání autokefality této církve (protokol. číslo 1058 ze dne 27. srpna 1998).

3.

Bude vytvořena smíšená komise z delegací Ekumenického Patriarchátu a Církve v českých zemích a na Slovensku (za účasti zástupců obou dosud rozdělených skupin), úkolem které bude harmonizace článků její Ústavy s předpisy výše zmíněného Patriaršího a Synodálního Tomosu, vydaného v roce 1998, a implementace do Ústavy Tomosu jakožto zakládající listiny Autokefální Církve v českých zemích a na Slovensku, jakož i obecné přezkoumání Ústavy na základě posvátných kánonů, aby se zabezpečily jednota a normální církevní život v této Církvi.

4.

Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita olomoucko-brněnský Simeon bude uznáván právoplatně činným a kanonickým metropolitou Církve v českých zemích a na Slovensku, nerušeně vykonávajícím všechna práva v jeho eparchii a v Posvátném Synodu Církve v českých zemích a na Slovensku, která vyplývají z Posvátných kánonů a Ústavy této církve.

5.

Na základě ikonomie (poznámka překladatele: shovívavosti namísto přísné aplikace posvátných kánonů), bez vytváření kanonického precedentu (poznámka překladatele: jenom jako výjimka, která se nestane pravidlem), budou uznáni jakožto kanoničtí hierarchové Církve v českých zemích a na Slovensku:

  • jeromonach Michal Dandár arcibiskupem pražským a
  • archimandrita Izaiáš Slaninka pomocným biskupem metropolity olomoucko-brněnského s titulem biskupa šumperského.

6.

Obě skupiny přijímají povinnost před Bohem a Matkou Církví respektovat a dodržovat výše uvedené bez odchylek, respektovat pozici a službu v Církvi všech duchovních a mnichů patřících do obou zmíněných stran, aniž by podnikly jakékoliv kroky, které by mohly dále narušovat jednotu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a obnovit duchovenstvo a mnichy propuštěné v období trvání konfliktu v jejich předchozích pozicích.

podpisy jménem Ekumenického patriarchátu:

archimandrita Bartoloměj (Samaras)
Generální tajemník Posvátného Synodu


podpisy jménem Církve v českých zemích a na Slovensku:

Arcibiskup pražský Michal
(zástupce strany, v jejímž čele stojí arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon)

Arcibiskup michalovsko-košický Juraj
(zástupce strany, v jejímž čele stojí arcibiskup prešovský Rastislav)