REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Zápis z jednání v Cařihradu z května 2016

Vážení členové Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, v květnu 2016 proběhlo jednání v Cařihradu, na kterém byly projednány a odsouhlaseny změny v ústavě místní církve a také v Tomosu z roku 1998 v podle závěrů lednového dokumentu, který je označován za konec krize. Za místní církev tento dokument podepsal pan prof. Milan Gerka z Prešovské univerzity v Prešově. Zde je jeho český překlad a originál v řečtině.

V úctě Vás zdraví doc. Ing. Vojtěch Merunka. Ph.D.


 

PRAKTIKON
(zápis z jednání)

Dne 14. května 2016 se na Patriarchátu sešla Smíšená komise za účelem revize současné Ústavy Církve v českých zemích a na Slovensku a její harmonizace vůči  podmínkám a nařízením Patriaršího a synodálního tomosu č. prot. 1058 ze dne 27. srpna 1998, proklamujícího její autokefální  status pod Ekumenickým patriarchátem. Za Ekumenický patriarchát se  zúčastnili vysokopřeosvícení metropolité Francie vl. Emmanuel a Rakouska vl. Arsenios a nejblaženější archimandrita Bartoloměj Samaras, vrchní tajemník Svatého a  posvátného synodu, kdežto za Církev v českých zemích a na Slovensku Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, vysokodůstojný protojerej o. Milan Gerka, tajemník Posvátného synodu, o. Michal Švajko a ctihodný diakon Cyril Sarkissian. Bylo dohodnuto následující:


A

Do Ústavy této církve byly zavedeny následující změny:


1.

V hlavě 1., článku 1., odstavci 1., větě první: Pravoslavná církev v zemích českých a na Slovensku je autokefální a je součástí jedné, svaté, všeobecné a apoštolské církve Kristovy bylo zde přidáno: v souladu s Patriarším a synodálním tomosem ekumenického patriarchátu ze dne 27. srpna 1998.

2.

V hl. 1., čl. 1., odst. 1., větě druhé: Při plnění svého spasitelného poslání se řídí Písmem svatým, Svatou tradicí, posvátnými kánony jakož i rozhodnutími vlastních sněmů bylo po zmínce o posvátných kánonech bylo zde přidáno: a Patriarším a synodálním tomosem ekumenického patriarchátu ze dne 27. srpna 1998.

3.

V hl. 2., čl. 2., odst. 1.: V čele církve je metropolita zemí českých a Slovenska, volený církevním sněmem podle kanonických pravidel, po slovech kanonických pravidel bylo přidáno: a Patriaršího a  synodálního tomosu ekumenického patriarchátu ze dne 27. srpna 1998.

4.

V hl. 2., čl. 2., odst. 3.: Nemůže-li metropolita dočasně vykonávat správu církve, potom Posvátný synod, po slovech Posvátný synod bylo vloženo: zpraví o tom ekumenického patriarchu a hlava dále pokračuje: a určí správce pro Církev v českých zemích a na Slovensku.

5.

V hl. 2., čl. 2., odst. 4.: Uvolní-li se místo metropolity, pak Posvátný synod, po slovech Posvátný synod bylo přidáno: okamžitě zpraví o tom ekumenického patriarchu a odstavec dále pokračuje: je ale povinen připravit volbu nového metropolity do 40 dnů, avšak po slovu dnů bylo přidáno: pokud by nastaly neshody ohledně kandidátů anebo kanonicity postupů, pak se ohledně řešení žádá o názor ekumenického patriarchátu.

6.

Ve hl. 2., čl. 2., bylo po 5. odstavci přidáno: Církev v Čechách a na Slovensku bere jako znak duchovní jednoty s Matkou církví svaté myro od ekumenického patriarchátu.

7.

V hl. 2., čl. 3., odst. 3.: Posvátný synod rozhoduje o stížnostech na biskupy a ohledně odvolání proti rozhodnutím eparchiálních duchovních soudů, bylo zde přidáno: Ke kanonickému sestavení synodních soudů jsou zváni, po schválení ekumenickým patriarchou, jenom a výlučně archijerejové ekumenického patriarchátu.

8.

V hl. 2., čl. 3., po 4. odstavci, bylo přidáno: Archijerejové souzení synodními soudy, mají kanonické právo obrátit ke konečnému rozhodnutí k ekumenickému patriarchovi.

9.

V hl. 2., čl. 5., odst. 3.: Není-li zvolený biskup z vážných důvodů trvale způsobilý spravovat eparchii, pak Posvátný synod, po slovech Posvátný synod, bylo zde vloženo: zpraví o tom ekumenického patriarchu a žádá o jeho kanonický názor, a odstavec pokračuje: aby ten rozhodl, zda se má na jeho místo zvolit nový biskup, avšak po těchto slovech bylo přidáno: tak, aby se předběhlo kanonickým zmatkům kvůli jeho případnému nekanonickému sesazení, když má kanonické právo podat odvolání k ekumenickému patriarchovi.

10.

V hl. 2., čl. 11., odst. 3.: O odvolání proti kanonickému rozhodnutí eparchiálního biskupa rozhoduje s konečnou platností Posvátný synod, bylo zde přidáno: Je ale možné podat odvolání k  ekumenickému patriarchovi, když se rozhodnutí týkají vážných záležitosti víry a kanonické disciplíny.

11.

V hl. 3., čl. 12., odst. 4.: Sněm volí metropolitu i členy metropolitních rad… Metropolitu volí delegáti sněmu tajným hlasováním, bylo zde přidáno: po řádném dřívějším seznámení ekumenického patriarchátu s kandidáty a s plánovanými kanonickými postupy.

12.

V hl. 3., čl. 29., odst. 1.: Tato ústava respektuje… Ústavu a ostatní všeobecné právní normy…, bylo zde vloženo: Patriarší a synodální tomos ekumenického patriarchátu ze dne 27. srpna 1998 a  pokračuje se dále: Deklaraci lidských práv a svobod a jiné státní, mezinárodní a církevní normy, týkající se činností pravoslavné církve.

13.

V hl. 3., čl. 29., odst. 3.: Na dodržování ústavy dohlíží Posvátný synod a metropolitní rada, která za nedodržování ústavy vyvodí také důsledky. V případě vážnějšího porušení, bylo zde vloženo: bude požádáno o názor ekumenického patriarchátu, a dále: a zahájí se sněm.


PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ÚSTAVĚ

14.

V hl. 2., čl. 2., odst. 2d.: Metropolita vykonává s Posvátným synodem správu církve, v souladu s platnými kanonickými pravidly, bylo zde vloženo: a Patriarším a synodálním tomosem ekumenického patriarchátu ze dne 27. srpna 1998 a dále se pokračuje: a má všechna práva a  povinnosti, které jsou mu vyhrazeny jako nejvyššímu představiteli autokefální pravoslavné církve, s  přidáním zde opět: a bere svaté myro od ekumenického patriarchátu.

15.

V hl. 2., čl. 2., odst. 4.: Uvolní-li se místo metropolity, ve smyslu, bylo zde vloženo: Patriaršího a  synodálního tomosu ekumenického patriarchátu ze dne 27. srpna 1998 a dále se pokračuje: a Ústavy, vykoná se volba.

16.

V hl. 2., čl. 3., odst. 2, 5).: Posvátný synod… 5) spolupůsobí s metropolitou při vydávání Jednotného statutu komise pro zkoumání kanonických přestupků (eparchiálního duchovního soudu). Usnesení a rozhodnutí Posvátného církevního synodu v otázkách kanonických, věroučných a  mravních, která jsou závazná pro celou církev, se vynášejí ve smyslu kánonů církve, bylo zde vloženo: a Patriaršího a synodálního tomosu ekumenického patriarchátu ze dne 27. srpna 1998. Ohledně jejích provedení se však žádá o názor ekumenického patriarchátu.


B
Patriarší a synodální tomos ekumenického patriarchátu ze dne 27. srpna 1998 byl náležitě upraven tak, aby zahrnoval následující opatření:

1.

Vrcholným představitelem této církve se ustanovuje, po kanonicky vykonané volbě, arcibiskup pražský anebo arcibiskup prešovský, a tudíž se sídlem církve stává podle toho buď Praha, nebo Prešov.

2.

Pastýři eparchii této církve se nazývají prostě arcibiskupy, ale vrcholný církevní představitel, analogicky arcibiskupem Prahy, nebo Prešova a také metropolitou zemí českých a Slovenska.

3.

Z Patriaršího a synodního tomosu se vypustilo opatření ohledně exarchů a arcibiskupů Prahy a Prešova, příslušně v Čechách a na Slovensku.


C

Ze vstupních informací Ústavy se vypustily veškeré zmínky o nekanonickém žádání a  obdržení údajné autokefality z roku 1951, tím, že platí jediná kanonická autokefalita, a to ta udělena pod Ekumenickým patriarchátem.


Co bylo výše dohodnuto, uskutečňuje se s vědomím Jeho Všesvatosti ekumenického patriarchy Bartoloměje a Posvátného synodu Ekumenického patriarchátu a také Svatého a posvátného synodu Církve v českých zemích a na Slovensku.

Na Patriarchátu, dne 14. května 2016

 Za Ekumenický patriarchát:
+Archimandrita Bartoloměj Samaras
vrchní tajemník Svatého a posvátného synodu

Za Církev v českých zemích a na Slovensku:
+Protojerej Milan Gerka
tajemník Posvátného synodu