REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Nekanonické vedení církve rozhodlo zrušit převážně řeckou církevní obec v Ostravě-Porubě, věřící se brání

Na základě výsledku "inspekční cesty" bulharského otce Popova, který se zajímal jen o to, jestli má nekanonické vedení církve v místní převážně řecké pravoslavné obci podporu, rozhodl otec Petr Klokočka o zrušení církevní obce. Ve svém výhružném dopise tento čin vysvětluje a nabízí, že pokud se věřící pokoří nekanonickému vedení, tak jím řízená Eparchiální rada toto zrušení církevní obce "ochotně odvolá".

Tato nabídka na odvolání zrušení mimo jiné přímo dokazuje, že důvody uvedené v oficiální zprávě (územní vymezenost a vlastnické vztahy) jsou jen vykonstruované a irelevantní, protože jediným skutečným důvodem zrušení této převážně řecké církevní obce je odmítnutí věřících se podřídit nekanonickému vedení v čele se samozvaným pražským arcibiskupem otcem Jáchymem.

Připomínáme, že otec Petr Klokočka byl dosazen do funkce správce Olomoucko-Brněnské (moravské) Eparchie poté, kdy Jáchymovo vedení místní církve nekanonicky odvolalo arcibiskupa Simeona. Na základě usnesení Posvátného Synodu Matky Církve jsou však taková rozhodnutí považována za neplatná a nekanonická.

Pomocný duchovní správce otec Daniel spolu s věřícími na toto vydírání odpověděli otevřeným dopisem, který zveřejňujeme.


 

dopis otce Petra Klokočky

 

Sláva Ježíši Kristu!

Vážený otče,

chci Vás osobně informovat o tom, že ER OBE na svém posledním zasedání dne 28.6.2014 rozhodla o zrušení Pravoslavné církevní obce Ostrava Poruba - Kaple sv. Jiří ke dni 31.7.2014. K této pro Vás bezpochyby smutné informaci chci připojit několik poznámek:

1/ nebylo v žádném případě mým přáním a úmyslem rušit během mého působení coby eparchiálního správce jakékoli církevní obce, tím méně pak obce fungující, ve kterých jsou věřící, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby.

2/ situace kolem PCO Ostrava Poruba - Kaple sv. Jiří je velmi komplikovaná z několika důvodů:

a/ farnost do této doby nemá vymezené kanonické hranice. Není kanonicky možné, aby jakákoli církevní obec byla územně nevymezená, resp. aby si např. nárokovala duchovní správu nad osobami jedné národnosti, bez ohledu na místo jejich bydliště.

b/ církevní obec nemá svého duchovního správce - víte sám, že jsem se na Vás obrátil s nabídkou, abyste přijal funkci duchovního správce, což jste odmítl. Lidsky chápu do určité míry důvody, které Vás k tomu vedly - tj. především Vaši oddanost vladykovi Simeonovi - nicméně tyto důvody jsou kanonicky nepřijatelné vzhledem ke skutečnosti, že vladyka Simeon byl Posvátným synodem odvolán z funkce eparchiálního biskupa, a ER OBE musela ze stejných závažných příčin jako PS odvolat vladyku Simeona i z funkce dočasného duchovního správce v PCO Ostrava Poruba - Kaple sv. Jiří. Ostatně vladyka byl dočasným duchovním správcem, z čehož vyplývá, že bez ohledu na výše uvedené skutečnosti měl být nahrazen řádným duchovním správcem, k čemuž ovšem - i díky Vašemu odmítnutí - nemohlo dojít. Z hlediska církevní správy je nepřijatelné, aby církevní obec byla dlouhodobě neobsazena duchovním správcem, resp. aby v církevní obci dlouhodobě sloužil duchovní, který nebyl k této službě řádně ustanoven vedením eparchie, který odmítá a v podstatě pohrdá vedením eparchie a církve, a který dokonce své ustanovení odmítá.

c/ vzhledem k tomu, že díky zvláštnímu charakteru Vaší církevní obce, tj. k osobním a vlastnickým vazbám, které zde jsou (tato nestandardní specifika Vaší církevní obce ER vnímá, ale z misijních důvodů je toleruje), je velmi nepravděpodobné, že by Vaše církevní obec přijala jiného duchovního správce než vladyku Simeona, příp. Vás, a vzhledem k tomu, že vladyka z výše uvedených příčin duchovním správcem být nemůže, resp. Vy jím být nechcete, nezbylo ER nic jiného, než církevní obec zrušit. Církevní obec bezpochyby má právo si zvolit svého pastýře, nicméně nemůže to být člověk, který vede otevřený a prokazatelný rozkol proti legitimnímu vedení naší církve, tj. Posvátnému synodu, a tímto svým počínáním vážně poškozuje nejen naši eparchii, ale i celou církev. Znovu říkám - lidsky Váš postoj do určité míry chápu, ale nemohu ho omlouvat, ani tolerovat.

Důstojný otče, ER OBE rozhodla o zrušení Vaší obce po delší diskusi a v podstatě nerada. Proto jsme se rozhodli nezrušit jí v nejbližším možném termínu, např. k 30.6.2014, ale až k 31.7.2014. To má jeden závažný důvod - chceme dát Vám osobně i Vaší církevní obci určitý čas, abyste promysleli důsledky a případně, pokud budete chtít tuto skutečnost zvrátit, abyste mohli reagovat. Proto Vás prosím, abyste Vy osobně zvážil svou odpovědnost vůči věřícím, kterým ve své obci sloužíte, a uvážil, zda osobní důvody, které Vám brání přijmout funkci duchovního správce a být loajálním legitimnímu vedení naší církve, tj. J.B. metropolitovi Rastislavovi a Posvátnému synodu, jsou natolik závažné, že ponecháte svou duchovní pastvu bez pastýře. V případě, že změníte svůj názor, ER OBE ochotně revokuje své usnesení o zrušení PCO Ostrava Poruba - Kaple sv. Jiří.

V Kristu Váš
prot. Petr Klokočka


 

Odpověď ostravských věřících

 

Na tuto výhrůžku nekanonického správce eparchie Petra Klokočky reagovali pravoslavní věřící se svým pomocným duchovním otcem Danielem tímto dopisem:

 

 


 

Pravoslavní věřící v Ostravě neakceptují jakékoliv rozhodnutí nekanonického vedení církve a pod tuto odpověď přidali podpisy všech přítomných.  Přejí si, aby se vědělo, že zůstávají věrní vladykovi Simeonovi a Matce církvi. V ostravské církevní obci nepanuje žádný rozkol, lidé jsou naprosto jednotní a semknutí s vladykou Simeonem, bez něhož by jejich obec nebyla nikdy uznána.

Kaple svatého Jiří na zámku Poruba je místem plným lásky a je domovem pro mnoho řeckých a českých věřících. Liturgie se zde slouží řecky a česky a zpěvy jsou taktéž řecké byzantské a gorazdovské české. Kaple je na soukromém pozemku a nepatří Jáchymově církvi, ale lidem, kteří ji vytvořili.


odkazy:

http://www.pravoslavna-kaple-poruba.cz

http://www.chorodia.cz