Dokumenty‎ > ‎

abdikace vladyky Kryštofa ze dne 12-04-2013

zdroj: Hlas Pravoslaví, aktuality
DOKUMENT O REZIGNACI ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO,
METROPOLITY PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE
V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Já, níže podepsaný Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, obč. jménem Radim Pulec, se dnes 12. dubna 2013 na zasedání Posvátného synodu v Olomouci tímto pro její dobro a pokoj vzdávám své služby arcibiskupa pražského a metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a zbytek svého života si přeji prožít v monastýru, který mi církev určí.

Samozřejmě, pokud mě církev požádá, jsem vždy ochoten pro ni pracovat, protože církev miluji.

Prosím věřící a duchovní o zachování jednoty církve, o zachování úcty a lásky a o to, aby se všichni semkli kolem svých arcipastýřů.

V Olomouci  dne 12. dubna 2013

Kryštof
Arcibiskup pražský
metropolita českých zemí a Slovenska
předseda Posvátného synodu
(obč. jménem Radim Pulec)

DOCUMENT ON THE RESIGNATION OF THE ARCHBISHOP OF PRAGUE,
METROPOLITAN OF THE ORTHODOX CHURCH IN CZECH LANDS AND SLOVAKIA


I, the undersigned Christopher, Archbishop of Prague, Metropolitan of the Orthodox Church in Czech lands and Slovakia, by my civil name Radim Pulec, abdicate from services Archbishop of Prague and Metropolitan of the Orthodox Church in the Czech Republic and the Slovak Republic today on the 12th April 2013 at a meeting of the Sacred Synod in Olomouc. I am doing this for the good and peace of the Orthodox Church. I want to live rest of my life in a monastery, which the church will specify be.

Of course, if the Church will ask me, I am always willing to work for it, because I love the Church.

I please believers and clerics to preserve the unity of the Church, to maintain respect and love and that everyone will be close around their arch-pastors.

In Olomouc of 12 April 2013

Christopher
archbishop of Prague
Metropolitan of Czech lands and Slovakia
Chairman of the Sacred Synod
(civil name Radim Pulec)
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
POSVÁTNÉHO SYNODU
PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE
V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Dne 12. dubna 2013 zasedal v sídle olomoucko-brněnského pravoslavného arcibiskupa Simeona Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ve věci kanonické stížnosti na arcibiskupa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska Kryštofa (ThDr. Radima Pulce).

Arcibiskup pražský, metropolita pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof odmítl všechny pomluvy, které se ostatně neprokázaly, a dobrovolně rezignoval na své funkce, jak vysloveně uvedl z důvodu zachování pokoje a míru v církvi.

Biskupové určili metropolitním správcem nejstaršího z nich arcibiskupa olomoucko-brněnského Simeona (ThDr. Radivoje Jakovljeviče) a požádali pražskou eparchii, aby do 19. dubna 2013 navrhla osobu svého budoucího správce.

12. 4. 2013 v Olomouci