REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Adventní novinky

Následující novinky nepotřebují komentář. Stačí si jen připomenout Mat 23:27 "Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. " a vzpomenout si na doby budování ráje na Zemi podle představ politiků SSSR. Po ovoci poznáte je ...

Číst dál: Adventní novinky

Čím je ve skutečnosti „Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice, IČO 73634166, sídlící v Karlových Varech“?

Čím je ve skutečnosti „Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice, IČO 73634166, sídlící v Karlových Varech“?

Podle 12. pravidla všeobecného Chalcedonského sněmu z roku 451 měli být organizátoři této registrace zbaveni své církevní hodnosti, protože v roce 2011 oklamali Ministerstvo kultury ČR a zorganizovali registraci ústavy druhé pravoslavné církve na území ČR, kde už jedna místní mezinárodně uznávaná autokefální Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku působila.  Do té doby bylo v karlovarském chrámu chrámu sv. Petra a Pavla obyčejné zastupitelství RPC v ČR, což bylo v pořádku podobně jako je v pořádku nedávno registrovaný řecký patriarší stavropigiální monastýr ve Vilémově.

Ale po registraci své nové ústavy v roce 2011 se toto ruské jakoby podvorje stalo plnohodnotnou církví, která si nárokuje právo na kanonickém území Pravoslavné církve českých zemí a na Slovensku kromě mnoha jiného podle své ústavy také provádět katechizační činnost, vykonávat církevní obřady, církevní vzdělávání věřících, vlastnit a budovat chrámy a další stavby, jmenovat a povyšovat duchovní, vykonávat hospodářskou činnost podle dohledu  a pokynů moskevského patriarchátu. Jediné, čím se tato „církev, která se tváří jen jako zastupitelství“ prakticky liší od místní československé PCČZS je jen to, že duchovní RPC nepobírají církevní platy ani církevní náhrady jako PCČZS.

Duchovní z PCČZS, kteří se v roce 2011 na tuto registraci na území ČR podepsali (podle českého zákona o registraci nové církve bylo potřeba alespoň 200 podpisů) porušili 10. pravidlo všeobecného Chalcedonského sněmu z roku 451, protože se po provedení této registrace na území ČR stali členy současně dvou různých pravoslavných církví a nebo české ministerstvo oklamali, když zůstali duchovními jen své původní církve.

Věřící, kteří kteří se v roce 2011 na tuto registraci RPC na území ČR podepsali (podle českého zákona o registraci nové církve bylo potřeba alespoň 200 podpisů), ale po registraci zůstali členy původní místní církve, se dopustili podvodu na českém zákoně o církvích a náboženských společnostech.

 

pravidla IV. všeobecného Chalcedonského sněmu z roku 451

(podle http://download.pravoslavi.cz/data/kanony.htm)

Pravidlo 10.
Není přípustné, aby duchovní byl současně zapsán u církví dvou měst, totiž v té obci, kde byl původně vysvěcen vložením rukou, a v té, do které puzen touhou po zbytečné slávě, přešel, protože je větší. Kdo tak jedná, má býti navrácen do té církve, ve které byl původně vysvěcen vložením rukou, a jedině v té smí vykonávati svou hodnost. Kdo byl přeložen z jedné církve do druhé nesmí míti účast na ničem, co se týká dřívější církve, jejich chrámů mučedníků, chudobinců, nebo v domech určených pro ubytování poutníků. Svatý sněm rozhodl, že má býti zbaven své hodnosti, kdokoli po vyhlášení tohoto rozhodnutí velkého a všeobecného sněmu cokoli podnikne proti tomuto zákazu.

Pravidlo 12. 
Došlo do naší vědomosti, že některé osoby se obracejí na úřady, aby cestou pragmatikálních listin rozdělily jednu oblast ve dvě a aby tak v jedné oblasti byli dva metropolitové. Svatý sněm proto rozhodl, že žádný biskup nesmí budoucně nic podobného podnikati. Kdo se něčeho podobného dopustí, bude zbaven své hodnosti. Město, kterému bylo císařskými listinami uděleno čestné označení metropole, nechť se spokojí jedinou poctou stejně jako biskup, který spravuje jeho církevní obec, a šetří práv skutečné metropolie.

 

Poznámky:

Metropolií se v době Chalcedonského koncilu rozuměla eparchie, jak je tomu dodnes u Řeků. Teprve mnohem později Rusové použili na rozdíl od Řeků označení metropolita pro hlavu celé místní církve.

Obvyklé zastupitelství zahraničních církví se rusky označuje slovem podvorje, řecky metochion a latinsky nunciatura. Ale subjekt s oficiálním názvem „Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice, IČO 73634166“ není jen takové obyčejné zastupitelství, ale je to záhadným způsobem na Ministerstvu kultury ČR zaregistrovaná druhá církevní organizace stejného vyznání na stejném území, což je v rozporu s církevními pravidly platnými již půldruhého tisíciletí.Registrace „Podvorje“ v Karlových Varech v rejstříku MK ČR

ke stažení a přečtení: Dokument ústava „Podvorje“ v Karlových Varech zapsaná na MK ČR

ke stažení a přečtení: Základní dokument „Podvorje“ v Karlových Varech zapsaná na MK ČRRegistrace řeckého stavropigiálního monastýru v rejstříku MK ČR


Vše je dostupné na stránkách databáze MK ČR http://www3.mkcr.cz/cns%5Finternet/ 
kde se můžete přesvědčit, že tento monastýr žádnou svoji ústavu ani nic podobného nemá.

Označení stavropigiální znamená, že takový monastýr nepodléhá místnímu biskupství, ale někomu jinému - např. přímo Ekumenickému patriarchátu, ale samozřejmě žádný takový stavropigiální monastýr nemá žádné církevní pravomoci na území celého státu, ale jen „uvnitř za svými dveřmi“. Podobným způsobem funguje také zastupitelství Vatikánu ve Voršilské ulici v Praze a podobným způsobem „uvnitř za svými dveřmi“ také fungují ambasády zahraničních států.

Karlovarské podvorje bylo také od svého počátku pod přímou jurisdikcí Moskevského patriarchátu, ale jen „uvnitř za svými dveřmi“, jak to má správně být. Problémem se  však stala jeho nová ústava z roku 2011, která z něj učinila samostatnou plně funkční pravoslavnou církev s působností na celém území ČR.

Zde je ještě ke stažení a přečtení mezinárodně publikovaná zpráva v angličtině podrobně popisující dlouhodobé vměšování RPC do záležitostí PCČZS.

-Vm

Zpráva ze zasedání Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Bratislava 5.4.2017

(přeposíláme z naší  doručené emailové pošty)
Bratislava 5.4.2017

Dne 5.4.2017 se v hlavním městě Slovenska konalo řádné zasedání posvátného synodu, jednání tohoto důležitého orgánu naší místní církve předsedal metropolita Rastislav.

Číst dál: Zpráva ze zasedání Posvátného synodu Pravoslavné církve v...

Odkaz Mistra Jana Husa dnešku

(Z časopisu Slovan Slovanského kulturního institutu v Hradci Králové)

Jan Hus vystudoval teologii a sedm svobodných umění na Karlově univerzitě. Ve středověkém vzdělávacím systému to znamenalo složit bakalářské trivium (tři jazykově orientované zkoušky: gramatika, rétorika a logika) a magisterské quadrivium (čtyři matematicky založené zkoušky: aritmetika, astronomie, hudba a geometrie).

Číst dál: Odkaz Mistra Jana Husa dnešku

VIDEA Z VILÉMOVA ZE DNE 6. 9. 2014

Zde najdete odkazy na videa, na kterých vladyka Rastislav obviňuje řeckou pravoslavnou církev z fašismu, malosti a zakomplexovanosti a vladyka Jáchym v podobném duchu hovoří o svých zážitcích z návštěvy na Ekumenickém patriarchátu.

Podle rozsudku C466/12 Soudního dvora EU je možné svobodně šířit obsah veřejně dostupných webových stránek ve formě internetového odkazu. Tak tomu je i v případě, kdy uživatelé internetu, kteří kliknou na odkaz, mají dojem, že  se jim dílo zobrazuje na stránce, na které se nachází odkaz.

Číst dál: VIDEA Z VILÉMOVA ZE DNE 6. 9. 2014

Zápis opatrovníka Pravoslavné církve v českých zemích

V těchto dnech byl dokončen úřední zápis opatrovníka Pravoslavné církve v českých zemích s účinností od 17.12.2014. Církev nyní před státními orgány ČR zastupuje pan advokát Mgr. Petr Pytlík na základě §463 a dalších ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Číst dál: Zápis opatrovníka Pravoslavné církve v českých zemích