REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Usnesení Eparchiálního shromáždění Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie ze dne 15.11.2014

Eparchiální shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku dne 15. 11. 2014 naplnilo ústavní podmínku 2/3 účasti členů shromáždění a usneslo se:

 

Usnesení č. 1

Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (a na Slovensku), vzhledem k dlouhotrvající krizi a prohlubující se nedůvěře v celé naší autokefální církvi, vyzývá eparchii Prešovskou a eparchii Michalovsko-košickou, aby prostřednictvím svých eparchiálních shromáždění - v zájmu překonání krize a nastolení jednoty – vyjádřily ústavně svou důvěru nebo naopak nedůvěru svým eparchiálním biskupům a Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (a na Slovensku) takto – dávaje příklad – činí jako první.

Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (a na Slovensku) dle článku 14 odst. 4.  Ústavy a ve smyslu článku 5 Ústavy a prováděcích předpisů k němu a Základního dokumentu Pravoslavné církve v českých zemích ústavní volbou dle článků 14 a 5 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (a prováděcích předpisů k ní) potvrzuje vladyku Simeona (ThDr. Radivoj Jakovljevič) eparchiálním biskupem Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (a na Slovensku).

A vyjadřuje mu důvěru a podporu coby kanonickému správci metropolitního trůnu autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Pro hlasovalo: 52; Proti: 0; Zdrželo se: 4


Usnesení č. 2

Eparchiální shromáždění zvolilo své nové členy orgánů dle čl. 14 Ústavy, jelikož předchozím členům/delegátům již vypršel ústavní mandát. Bylo zvoleno:

6 členů Eparchiální rady a 3 náhradníci
6 delegátů na církevní sněm
3 členové Komise pro zkoumání kanonických přestupků a 1 náhradník
3 členové Revizní a kontrolní komise a 1 náhradník

Na závěr shromáždění všichni zvolení složili ústavou předepsaný slib na Svaté Evangelium.

Usnesení č. 3

Eparchiální shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie dle článků 14 a 6 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a prováděcích předpisů k nim volí Archimandritu Izaiáše (Slaninku) pomocným (vikárním) biskupem Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

V případě jeho zvolení platnost jeho volby a jeho případné biskupské vysvěcení eparchiální shromáždění podmiňuje udělením kanonické způsobilosti Matkou církví - Ekumenickým patriarchátem. Do tohoto okamžiku je platnost volby odložena. Okamžikem udělení Matkou církví - Ekumenickým Patriarchátem kanonické způsobilosti otci Izaiášovi se případné dnešní zvolení otce Izaiáše eparchiálním shromážděním Olomoucko-brněnské eparchie pomocným biskupem Olomoucko-brněnské eparchie stává platným a účinným.

Pro hlasovalo: 49; Proti: 3; Zdrželo se: 3


Usnesení č. 4

Eparchiální shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie oslovuje tímto ostatní hierarchy naší Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a její duchovenstvo a věřící a zveme je k jednotě s námi.

Pro hlasovalo: 50; Proti: 0; Zdrželo se: 3


V Brně v katedrálním chrámu sv. Václava dne 15. 11. 2014

Zapsali:

bratr Rafael (Miroslav) Moravský
sestra Helena Křepelková

ověřil a správnost schválil:

Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Simeon (ThDr. Radivoj Jakovljevič)
arcibiskup olomoucko-brněnský
správce metropolitního stolce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku