REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Prohlášení otce Izaiáše a zprávy z eparchie

Vážení otcové, drazí bratři a sestry, v reakci na nepravdivá vyjádření šířící se na Facebookových stránkách Monastýru Vilémov bych rád uvedl některé skutečnosti na pravou míru. Během své mnišské služby v monastýru v Německu a Svaté Zemi v Jeruzalémě jsem měl možnost poznat zásady a pravidla skutečného mnišského života a vzájemné bratrské lásky. S hlubokým zármutkem v srdci musím přiznat, že zážitek se kterým jsem se setkal dne 4.11.2014, ve Vilémově byl projevem velmi vzdáleným nejen mnišské poslušnosti a pokoře, ale i elementární lidské slušnosti.

Byl jsem matkou Alexií s požehnáním vladyky Simeona požádán o doprovod za účelem vyzvednutí osobních věcí matky Alexie v její kelii v Monastýru a doručením dopisu sestře Kateřině. Obsahem dopisu sestře Kateřině bylo kanonické zdůvodnění, proč se ona nemohla stát igumenkou monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově, neboť její jmenování proběhlo v naprostém rozporu s platnou ústavou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Do tohoto ženského monastýru jsme však vpuštěni nebyli. Hlavní vchod hlídal cizí muž, který se vydával za rumunského kněze a dvě monašky: sestra Christofora a sestra Sebastiana. Tyto osoby na mě křičely že vladyku Simeona neuznávají, igumenku Alexii také neuznávají, a ať "táhneme pryč!" Také na nás zavolaly policii. Když se policie dostavila, tak jsme se prokázali příslušnými dokumenty včetně evidence matky Alexie, což se monaškám nelíbilo. Jejich chování, za účasti příslušníků Policie ČR bylo natolik nevhodné, že i přítomný policista je musel napomenout slovy: "Vy jste křesťané? Prosím chovejte se lidsky!" Teprve po opakovaných přímluvách přítomných policistů, kteří byli zavoláni původně proti nám, až po půl šesté večer, nám byl vstup do monastýru umožněn. Vzhledem k tomu, že sestry v místnostech vypojily elektřinu, se nám i přes veškerou pomoc policistů včetně zapůjčení služebních svítilen nepodařilo vyzvednout osobní věci Matky Alexie.

Šířit další podrobnosti k hanbě naší Církve nepovažuji za křesťanské, ale Vás všechny bych rád ujistil, že vyjádření monašek neodpovídají skutečnosti. Toto jistě potvrdí i všichni přítomní účastníci události.

S láskou v Kristu

archimandrita Izaiáš
osobní tajemník vladyky Simeona


 

 

dodatek redakce:

Vladyka Simeon v současnosti musí jako eparchiální archijerej napravit všechny škody napáchané v průběhu minulých měsíců nelegitimním samozvaným vedením.

Kromě dopisu sestře Kateřině, ve kterém kanonicky zdůvodnil, proč se ona nemohla nikdy stát igumenkou monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově, neboť její jmenování proběhlo v naprostém rozporu s platnou ústavou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (ale monaškou sestra Kateřina zatím zůstává), ještě napsal tento týden dopisy následujícím třem lidem:

I.

Pan Ing. Petra Klokočka byl zbaven kněžské hodnosti a byl požádal o odevzdání chrámu ve Zlíně a jeho vybavení. Ing. Petr Klokočka totiž dostal již 7. dubna zákaz vykonávání bohoslužeb a byl požádán o vysvětlení svého chování, což neučinil a naopak se dlouhodobě dopouštěl neposlušností.

II.

Otec Mgr. Libor Raclavský byl odvolán z funkce ředitele eparchiální rady. Současně mu byly odebrány všechny pravomoci a veškerá podpisová práva s okamžitou platností a byl mu dán zákaz vykonávat jakoukoliv činnost z titulu jeho bývalé funkce. Otec Raclavský odvolání nerespektoval a dokonce se pokoušel sabotovat chod ředitelství a zapojil se do vznikající vzpoury proti eparchiálnímu biskupovi. Proto dostal zákaz vykonávat bohoslužby a to zatím na dva týdny s výzvou, aby se do týdne k vladykovi Simeonovi dostavil a svoje chování vysvětlil. Pokud tak neučiní, vladyka bude nucen přijmout daleko přísnější opatření.

III.

Pan Mgr. Marek Novotný hrubě porušil posvátnou pravoslavnou tradici, protože se aktivně zúčastnil a vedl zasedání eparchiální rady bez eparchiálního biskupa s cílem provést převrat ve správě eparchie. Za tyto činy byl dočasně vyloučen z okruhu věrných pravoslavných křesťanů a dostal přísný zákaz přistupovat ke svatému přijímání a jiným svatým tajinám. Jeho místo je nyní jen v zadní části chrámu bez práva se přibližovat ke svatému oltáři v jakémkoliv pravoslavném chrámu na světě. Doba tohoto odloučení je závislá na míře kajícnosti. Pokud projeví upřímné pokání, k vyléčení jeho duše by stačily tři měsíce. Pokud se ale k vladykovi Simeonovi nedostaví, doba epitimie je stanovena na jeden rok. Jestli by však ve svém rozvratném konání pokračoval, budou vůči němu přijata přísnější opatření. Protože je pan magistr odloučen od svatých tajin a tak nemá plnou účast na životě církve, byl zbaven práv člena Metropolitní rady a volebního práva.