REDAKCE

Zde je archív internetového věstníku SŮL ZEMĚ, který vycházel od února 2014 do února 2015 s požehnáním pana arcibiskupa Simeona. Obsah serveru zde zůstává jako materiál pro budoucnost, který by neměl upadnout v zapomnění. Vydané články je možné vytisknout na papír a také ve smyslu rozsudku C466/12 Soudního dvora EU volně šířit ve formě internetového odkazu.

Prohlášení eparchiálního revizora olomoucko-brněnské eparchie


Prot. Jan Langr se dnes ve svém prohlášení obrací na na členy místní pravoslavné církve se svojí reakcí na události posledních dní.

 


 

V Olomouci dne 7.4.2014
Vysokopřeosvícení vladykové,
důstojní otcové,
drahé sestry a bratří,

obracím se na Vás jako revizor olomoucko-brněnské eparchie v reakci na některé události posledních dní v naší eparchii. Role eparchiálního revizora má být nejenom kritická, ale především nestranná. Z uvedeného důvodu nevnímejte má slova jako snahu podpořit či zvýhodnit jakoukoli názorovou skupinu, ale pouze jako rozbor faktického stavu z pohledu právní jistoty a legitimity.

Ve chvíli, kdy má naše eparchie dva správce, poukazující na právní legitimitu ve věcech pracovněprávních a majetkových, musím jako člen kontrolního orgánu vydat jasné stanovisko k zachování právní jistoty. Uvedené stanovisko prosím berte jako mou povinnost, ne snahu přinášet nová řešení či komentáře stávající situace.

Jako eparchiální revizor:

  • Konstatuji, že usnesení eparchiální rady olomoucko-brněnské eparchie ze dne 3.4. 2014 je v bodech č. 2 až 8 v rozporu s ústavou Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Eparchiální rada nemůže jednat bez svého předsedy a jako předseda nemůže být zvolen laik. Z uvedeného důvodu doporučuji eparchiální radě olomoucko-brněnské eparchie, aby toto usnesení revokovala. S ohledem ke skutečnosti, že uvedené ustanovení má pouze doporučující charakter – tj. doporučení nového eparchiálního správce, které nezakládá žádná práva či povinnosti eparchie, může revokace usnesení proběhnout až na nejbližším zasedání rady.

  • Sděluji, že olomoucko-brněnská eparchie má v každý okamžik svého řádného statutáře, který plní všechna práva a povinnosti dle zákona. Projeví-li některý ze správních orgánů naší církve vůli k jakého-li změně, je nutné definovat, jakým okamžikem se stává změna účinná a dále, zda se jedná o legitimní usnesení věcně a místně příslušného orgánu. Jelikož v současnosti neexistuje právní jistota v otázce statutárního zástupce (a prosím nyní tato slova nevnímejte svým osobním pohledem, ale z vnějšího pohledu orgánů veřejné správy), plní roli statutáře správce řádně zapsaný u Ministerstva kultury. Dle uvedené premisy budou postupovat všechny věcně a místně příslušné správní orgány a úřady České republiky. Z uvedeného důvodu lze považovat za statutáře eparchie správce, který je uveden v registraci naší eparchie a tudíž má mandát k veškerým právním úkonům.

  • Ve vazbě na prohlášení nového správce olomoucko-brněnské eparchie ze dne 6.4. 2014 upozorňuji, že do doby, než bude řádně nový správce olomoucko-brněnské eparchie zapsán na Ministerstvu kultury jako statutář eparchie, nemá, dle výše uvedené premise, mandát při nakládání s prostředky eparchie (ať již hmotnými či nehmotnými) nebo právo činit  jakékoli pracovně právní úkony. Tyto budou od počátku neplatné.

  • Žádám všechny příslušné správní orgány naší církve, aby proces registrace v zájmu naší eparchie a potažmo i naší církve buďto co nejvíce urychlili nebo nenarušovali stávající registrace a právní postavení olomoucko-brněnské eparchie nelegitimními požadavky.

Drazí vladykové, důstojní otcové, drahé sestry a bratří, těžké a složité období, které zažívá naše církev, mimo jiné ukázalo, že jsme nebyli a stále nejsme připraveni na ekonomickou samostatnost naší církve. Je zcela určitě nasnadě otázka revize naší ústavy a tvorby jasných hospodářských pravidel, které zabrání účelovým výkladům. Naše církev žije v právním systému a ústavním pořádku a jako takové je musíme respektovat.

Celá vleklá krize, která se bezprostředně dotýká a rozděluje už i olomoucko-brněnskou eparchii, vyžaduje bezodkladné řešení. K tomu je nutné jednoznačně definovat hlavu naší místní církve uznanou ze strany světových církví, požívající i uznání správních a výkonných orgánů států České a Slovenské republiky.

Z uvedeného důvodu se obracím s prosbou k našim vladykům, aby byla tato otázka co nejdříve vyřešena tak, aby naše církev mohla oslavit nastávající svátek Svaté Pachy Páně v jednotě a lásce.

S láskou v Kristu
prot. Jan Langr